Famous Quotes / Oscar Levant

Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oscar Levant: "I am no more humble than my talents require."


Oscar Levant's Quotations


Quotations about
HumbleRequireTalents
Quotes by Power Quotations