Famous Quotes / John Milton

Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

John Milton: "Awake, arise, or be forever fall'n."


John Milton's Quotations


Quotations about
AriseAwakeFallnForever
Quotes by Power Quotations