Special Dictionary / Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
YaYbYcYdYeYfYgYhYiYjYkYlYmYnYoYpYqYrYsYtYuYvYwYxYyYz
YTaYTbYTcYTdYTeYTfYTgYThYTiYTjYTkYTlYTmYTnYToYTpYTqYTrYTsYTtYTuYTvYTwYTxYTyYTz