Special Dictionary / Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
RaRbRcRdReRfRgRhRiRjRkRlRmRnRoRpRqRrRsRtRuRvRwRxRyRz
RYaRYbRYcRYdRYeRYfRYgRYhRYiRYjRYkRYlRYmRYnRYoRYpRYqRYrRYsRYtRYuRYvRYwRYxRYyRYz