Acronyms and Abbreviations

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ra Rb Rc Rd Re Rf Rg Rh Ri Rj Rk Rl Rm Rn Ro Rp Rq Rr Rs Rt Ru Rv Rw Rx Ry Rz
RYa RYb RYc RYd RYe RYf RYg RYh RYi RYj RYk RYl RYm RYn RYo RYp RYq RYr RYs RYt RYu RYv RYw RYx RYy RYz
previous 20 next 20


Acronyms and abbreviations provided by All Acronyms Dictionary