Special Dictionary / Acronyms and Abbreviations / Organizations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
YaYbYcYdYeYfYgYhYiYjYkYlYmYnYoYpYqYrYsYtYuYvYwYxYyYz
 
Index Y.